Gorące tematy: Brak

Polityka prywatności

1. Administrator pragnie zapewnić, iż we wszelkich działaniach podejmowanych w ramach Serwisu kieruje się przede wszystkim dobrem naszych użytkowników. Naszym celem jest poznanie Państwa potrzeb i oczekiwań, tak by poziom obsługi oraz poczucie bezpieczeństwa należał do najwyższych.
2. W ramach Serwisu możecie mieć Państwo możliwość odwiedzenia innych stron internetowych dzięki zamieszczonym linkom, przy czym informujemy, iż każdy z takich portali posiada odrębną, własną politykę prywatności.
3. Wszelkie działania w ramach Serwisu, których dokonanie wiązałoby się z przekazaniem danych osobowych, a podmiotem których byłyby osoby niepełnoletnie, muszą być podejmowane za pośrednictwem rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie objęte są regulacjami dotyczącymi prawa autorskiego. Powyższe dotyczy zarówno treści tworzonych przez redakcję, jak i inne osoby – w tym użytkowników Serwisu. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów bez zgody autora będzie naruszeniem przepisów prawa i podstawą do roszczeń odszkodowawczych.
5. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie danych o jego użytkownikach do niezbędnego minimum. Czynimy to wyłącznie w celu realizacji Państwa praw.
6. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne np. do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obowiązkowe i zależeć będzie od decyzji osoby, której dane te dotyczą.
7. Żadne dane osobowe, nie będą przez nas ujawniane bez Państwa zezwolenia, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności, przewidzianych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy, zaistniałych na skutek żądania uprawnionych organów, w szczególności w postępowaniu sądowym, karnym lub administracyjnym lub też, w sytuacji gdy działanie takie będzie niezbędne dla ochrony praw i interesów naszych lub naszych Użytkowników.
8. Celem bezwzględnej ochrony zawartości gromadzonych przez nas treści, w szczególności informacji o Użytkownikach Serwisu prawa dostępu do danych osobowych zostało maksymalnie ograniczone. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników oraz współpracowników Administratora Serwisu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
9. Informujemy również, że Administrator Serwisu jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych w ramach Serwisu danych innym podmiotom na podstawie art. 31 ww. ustawy.
10. W trakcie korzystania przez Państwa z serwisu, mogą zostać przez nas umieszczone na Państwa komputerach niewielkie pliki (znane powszechnie pod nawą „ciasteczka”/ „cookies”). Pliki te mogą być przez nas odczytane dla celów informacyjnych, w momencie ponownej Państwa wizyty na naszym Serwisie. Rodzaj informacji, które w ten sposób zbieramy ma związek z Państwa komputerem i obejmuje dane takie jak: adres IP, datę i godzinę wejścia do Serwisu oraz najczęściej odwiedzane obszary Serwisu. Wszelkie dane zbierane w ramach cookies służą wyłącznie ulepszeniu efektywności Serwisu. Użytkownik Serwisu ma prawo w każdym czasie wyłączyć cookies przy czym może to wiązać się z uniemożliwieniem dostępu do pewnych usług w ramach Serwisu.
11. Każdemu Użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.
12. Regulacje dotyczące niniejszej polityki prywatności mogą ulec zmianie w każdym czasie, przy czym każdorazowa zmiana będzie sygnalizowana użytkownikom poprzez Serwis.
13. Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące stosowanej przez Administratora polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres: administracja@sails.pl